Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2007 r. - R przeciwko Komisji

(Sprawa F-49/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: R (przedstawiciel: O. Martins, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie dopuszczalności skargi;

o ile istnieje taka potrzeba, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 13 lutego 2007 r. którą Komisja oddaliła zażalenie skarżącej i żądanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia z dnia 8 listopada 2006 r. oraz decyzji z dnia 19 grudnia 2005 r.;

o ile istnieje taka potrzeba, unieważnienie całego okresu stażu odbywanego w charakterze urzędnika oraz wszystkich aktów wydanych w związku z nim, lub stwierdzenie nieważności wszystkich aktów przygotowawczych i wtórnych lub zmierzających do przedłużenia w czasie skutków sprawozdania na zakończenie stażu odbywanego w charakterze urzędnika, który dobiegł końca w dniu 10 stycznia 2005 r. i w szczególności sprawozdania pośredniego z dnia 11 sierpnia 2004 r., noty Pani X z dnia 13 kwietnia 2005 r. oraz decyzji organu powołującego z dnia 3 marca 2005 r. o przeniesieniu;

o ile istnieje taka potrzeba, stwierdzenie częściowej nieważności sprawozdania na zakończenie stażu odbywanego tymczasowego charakterze członka personelu tymczasowego "Badania", który dobiegł końca w dniu 18 maja 2004 r., w odniesieniu do komentarzy dodanych przez osobę zatwierdzającą sprawozdanie;

o ile istnieje taka potrzeba, stwierdzenie nieważności noty dyrektora generalnego DG ADMIN z dnia 20 lipca 2005 r. oddalającej wniosek skarżącej z dnia 11 listopada 2004 r. o udzielenie pomocy na podstawie art. 24 regulaminu;

przypisanie Komisji Wspólnot Europejskich odpowiedzialności wynikającej ze wszystkich decyzji i zaskarżonych aktów oraz bezprawnego działania Komisji względem skarżącej;

zasądzenie na rzecz skarżącej, w stosownym przypadku, odszkodowania i zadośćuczynienia w wysokości 2 500 000 EUR tytułem poniesionych szkód i doznanych krzywd;

obciążenie Komisji kosztami postępowania;

o ile istnieje taka potrzeba, zaproszenie Komisji do udziału w postępowaniu ugodowym na podstawie art. 7 ust. 4 załącznika I do statutu Trybunału Sprawiedliwości.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca zarzuca Komisji błędy, zaniechania i nieprawidłowości w dziedzinie zarządzania personelem, które wyczerpują znamiona bezprawnego działania względem skarżącej prowadzącego do powstania odpowiedzialności tej instytucji. Zdaniem skarżącej Komisja dopuściła się nadużycia władzy oraz naruszyła rozliczne wymogi proceduralne, prawo do obrony oraz obowiązek uzasadnienia. Ponadto zaskarżone akty są według skarżącej dotknięte oczywistym błędem w ocenie i naruszają art. 26 regulaminu pracowniczego oraz rozporządzenie nr 45/2001 1, obowiązek staranności, obowiązek pomocy przewidziany w art. 24 regulaminu pracowniczego, zasady ekspektatywy rozwoju kariery i dobrego administrowania. Ponadto skarżąca twierdzi, że była ofiarą molestowania psychicznego.

____________

1 - Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8, s. 1).