Language of document :

Žaloba podaná 23. mája 2007 - R/Komisia

(vec F-49/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: R (v zastúpení: O. Martins, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

vyhlásiť žalobu za prípustnú,

pokiaľ je to potrebné, zrušiť rozhodnutie Komisie z 13. februára 2007, ktorým Komisia zamietla sťažnosť žalobkyne a návrh na náhradu ujmy z 8. novembra 2006 a zrušiť rozhodnutie z 19. decembra 2005,

pokiaľ je to potrebné, vyhlásiť neexistenciu celej skúšobnej doby úradníka ako aj všetkých aktov vykonaných v tejto súvislosti a/alebo zrušiť všetky prípravné a od toho odvodené akty alebo akty, ktoré majú za cieľ predĺžiť účinky správy o konci skúšobnej doby úradníka z 10. januára 2005 a zrušiť najmä takzvanú predbežnú správu z 11. augusta 2004, známku pani X z 13. apríla 2005 a rozhodnutie menovacieho orgánu o preložení z 3. marca 2005,

pokiaľ je to potrebné, čiastočne zrušiť správu o skončení skúšobnej doby dočasného zamestnanca "Výskum" skončenú 18. mája 2004, ohľadom poznámok uvedených hodnotiteľom,

pokiaľ je to potrebné, zrušiť oznámenie generálneho riaditeľa GR ADMIN z 20. júla 2005, ktorým sa zamietla žiadosť žalobkyne o pomoc podľa článku 24 služobného poriadku z 11. novembra 2004,

určiť zodpovednosť Európskeho spoločenstva, ktorá vznikla na základe všetkých napadnutých rozhodnutí a aktov a z protiprávneho správania sa Komisie vo vzťahu k žalobkyni,

prípadne priznať žalobkyni náhradu škody na základe utrpenej ujmy vo výške 2 500 000 eur,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania,

pokiaľ je to potrebné, vyzvať Komisiu na zmierovacie konanie podľa článku 7 ods. 4 prílohy I Štatútu Súdneho dvora.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa vytýka Komisii chyby, opomenutia a nesprávnu správu zamestnancov, čo spôsobilo protiprávne správanie tejto inštitúcie voči žalobkyni, ktoré môže viesť k vzniku zodpovednosti. Podľa žalobkyne sa Komisia dopustila zneužitia právomoci, porušila viacero základných pravidiel, a tiež aj právo na obranu a povinnosť odôvodnenia. Naviac sú napadnuté akty postihnuté zjavne nesprávnym posúdením a porušujú článok 26 služobného poriadku ako aj nariadenie č. 45/20011, povinnosť starostlivosti, povinnosť poskytnúť pomoc podľa článku 24 služobného poriadku, zásadu služobného postupu a zásadu správneho úradného postupu. Žalobkyňa bola navyše obeťou morálneho obťažovania.

____________

1 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 2001, s. 1; Mim. vyd. 13/026, s. 102).