Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 20 юни 2007 г. - Tesoka / Еврофонд

(Дело F-51/06)1

(Публична служба - Срочно наети служители - Европейска фондация за подобряване условията на живот и труд - Оставка - Искове за отмяна и за обезщетение - Липса на решение, с което се засягат интереси - Явна недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Ищца: Sabrina Tesoka (Overijse, Белгия) (представител: J.-L. Fagnart, avocat)

Ответник: Европейска фондация за подобряване условията на живот и труд (Еврофонд) (представител: C. Callanan, avocat)

Предмет

От една страна, отмяна на решението на Европейската фондация за подобряване условията на живот и труд, с което се отхвърлят исканията на ищцата за присъждане на обезщетение, за което тя претендира да има право вследствие на оставката ѝ съгласно Регламент № 1111/2005 г. и, от друга страна, искане за обезщетение (дело Т-398/05, върнато от Първоинстанционния съд).

Диспозитив

Искът се отхвърля като явно недопустим.

Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ С 10, 14.1.2006 г., стр. 28