Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 20 juni 2007 - Tesoka / ESVLA

(Zaak F-51/06)1

(Ambtenaren - Tijdelijke functionarissen - Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden - Ontslag - Beroep tot nietigverklaring en tot schadevergoeding - Ontbreken van bezwarend besluit - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Sabrina Tesoka (Overijse, België) (vertegenwoordiger: J.-L. Fagnart, advocaat)

Verwerende partij: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (ESVLA) (vertegenwoordiger: C. Callanan, advocaat)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden houdende afwijzing van verzoeksters aanvragen om de toelagen te verkrijgen waarop zij na haar ontslag overeenkomstig verordening nr. 1111/2005 recht zou hebben en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding (zaak T-398/05 door het Gerecht van eerste aanleg verwezen)

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 10 van 14.1.2006, blz. 28.