Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 20. júna 2007 - Tesoka/FEACVT

(vec F-51/06)1

(Zamestnanecká žaloba - Dočasní zamestnanci - Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok - Odstúpenie z funkcie - Žaloba o neplatnosť a žaloba o náhradu škody - Neexistencia aktu spôsobujúceho ujmu - Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sabrina Tesoka (Overijse, Belgicko) (v zastúpení: J.-L. Fagnart, advokát)

Žalovaná: Európska nadácia pre zlepšovania životných a pracovných podmienok (FEACVT) (v zastúpení: C. Callanan, advokát)

Predmet veci

Jednak zrušenie rozhodnutia Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, ktorým boli zamietnuté žiadosti žalobkyne smerujúce k získaniu náhrad škody, na ktoré má údajne nárok v dôsledku svojho odstúpenia z funkcie v súlade s nariadením č. 1111/2005, a jednak návrh na náhradu škody (vec T-398/05 postúpená Súdom prvého stupňa)

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 10, 14.1.2006, s. 28.