Language of document :

Иск, предявен на 11 юни 2007 г. - Joseph/Комисия

(Дело F-54/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Anne Joseph (Damas, Syrie) (представител: N. Lhoëst, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищцата

да се отмени трудовият договор на ищцата, сключен на 20 юли 2006 г., доколкото неговата продължителност е определена като 15 месеца, считано от 16 октомври 2006 г. до 15 януари 2008 г.;

ако е необходимо, да се отмени конкретното решение на Комисията от 13 февруари 2007 г., с което се отхвърля жалбата на ищцата, депозирана на 20 октомври 2006 г. на основание член 90, параграф 2 от Правилника;

да се осъди ответникът да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Ищцата претендира за прекратяване на трудовия ѝ договор в качеството ѝ на договорно нает служител според член 3а от Условията за работа на другите служители (УРДС), доколкото определената продължителност на договора ѝ не е 3 години, а 15 месеца, от една страна на основа на Решението на Комисията от 28 април 2004 година относно максималната продължителност на наемане на временен персонал в службите на Комисията, и от друга страна на основа на член 12 от Общите правила за изпълнение на процедурите за наемане и използване на договорно нает персонал в Комисията (ОПИ).

Според ищцата, решението от 28 април 2004 г. и по-конкретно - член 3 от него, е незаконосъобразно, доколкото противоречи на член 85, параграф 1, алинея първа от УРДС. Във всички случаи, по смисъла на член 1, параграф 2 от посоченото решение, то е неприложимо за дадения казус, предвид това, че на ищцата са били възложени съществени задължения.

Освен това ищцата претендира да се постанови незаконосъобразността на ОПИ, по-конкретно член 12 от тях, който противоречи на 85, параграф 1 от УРДС. При всички случаи, Комисията е нарушила член 12, параграф 1а и 1б от ОПИ, които не допускат при изчисляване на максималния период на заетост на даден договорно нает служител да се кумулира продължителността на договора му по член 3б от УРДС с продължителността на договор, определена по член 3а от УРДС.

Ищцата изтъква още, че са нарушени принципите за недискриминация, за добра администрация и за интереса на службата.

____________