Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 11. jūnijā - Joseph/Komisija

(lieta F-54/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Anne Joseph, Damaska (Sīrija) (pārstāvis - N. Lhoëst, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt ar prasītāju noslēgto darba līgumu, kas parakstīts 2006. gada 20. jūlijā, ciktāl tā termiņš ir noteikts uz 15 mēnešiem - no 2006. gada 16. oktobra līdz 2008. gada 15. janvārim;

ja nepieciešams, atcelt Komisijas 2007. gada 13. februāra tiešo lēmumu, ar ko noraida prasītājas sūdzību, kas iesniegta 2006. gada 20. oktobrī atbilstoši Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktam;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja lūdz atcelt ar viņu kā līgumdarbinieku atbilstoši Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (PDNK) 3.a pantam noslēgto darba līgumu, ciktāl šā līguma termiņš bija noteikts nevis uz 3 gadiem, bet gan uz 15 mēnešiem, pamatojoties, pirmkārt, uz Komisijas 2004. gada 28. aprīļa lēmumu par personāla, kas nav pastāvīgi darbinieki, nodarbināšanas Komisijas dienestos maksimālo ilgumu un, otrkārt, uz 12. pantu Vispārīgajos īstenošanos noteikumos attiecībā uz procedūrām, kas reglamentē līgumdarbinieku nodarbināšanu un darbu Komisijā (VĪN).

Prasītāja uzskata, ka 2004. gada 28. aprīļa lēmums un it īpaši tā 3. pants ir prettiesisks, jo tas ir pretrunā PDNK 85. panta 1. punkta pirmajai daļai. Katrā ziņā atbilstoši tā 1. panta 2. punktam minētais lēmums nav piemērojams konkrētajam gadījumam, ņemot vērā, ka prasītāja pildīja svarīgus uzdevumus.

Prasītāja turklāt norāda uz VĪN un it īpaši to 12. panta prettiesiskumu, jo tas ir pretrunā PDNK 85. panta 1. punktam. Katrā ziņā Komisija ir pārkāpusi VĪN 12. panta 1.a un 1.b punktu, kas saistībā ar līgumdarbinieka maksimālā darba ilguma aprēķinu neļauj summēt saskaņā ar PDNK 3.b pantu noslēgtā līguma ilgumu ar atbilstoši PDNK 3.a pantam noslēgtā līguma ilgumu.

Turklāt prasītāja norāda uz nediskriminācijas, labas pārvaldības un dienesta interešu ievērošanas principa pārkāpumu.

____________