Language of document :

Žaloba podaná 11. júna 2007 - Joseph/Komisia

(vec F-54/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Anne Joseph (Damask, Sýria) (v zastúpení: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť pracovnú zmluvu žalobkyne podpísanú 20. júla 2006 v časti, v ktorej je doba trvania tejto zmluvy stanovená na 15 mesiacov, pričom začína 16. októbra 2006 a končí 15. januára 2008,

ak je to potrebné, zrušiť výslovné rozhodnutie Komisie z 13. februára 2007, ktorý bola zamietnutá sťažnosť žalobkyne podaná 20. októbra 2006 na základe článku 90 ods. 2 služobného poriadku,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa ako zmluvná zamestnankyňa navrhuje zrušiť svoju pracovnú zmluvu na základe článku 3a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov (PZOZ), keďže doba trvania tejto zmluvy bola namiesto 3 rokov stanovená na 15 mesiacov, a to na základe jednak rozhodnutia Komisie z 28. apríla 2004 o maximálnej dobe zamestnávania dočasných zamestnancov v službách Komisie a jednak na základe článku 12 všeobecných vykonávacích ustanovení o postupoch prijímania do služobného pomeru a zamestnávania zmluvných zamestnancov v Komisii (VVU).

Žalobkyňa sa domnieva, že rozhodnutie z 28. apríla 2004, najmä jeho článok 3, je protiprávne, keďže je v rozpore s článkom 85 ods. 1 prvým pododsekom PZOZ. V každom prípade podľa jeho článku 1 ods. 2 nie je uvedené rozhodnutie v prejednávanej veci uplatniteľné vzhľadom na to, že žalobkyni bolo zverené vykonávanie základných úloh.

Žalobkyňa sa okrem toho odvoláva na protiprávnosť VVU, najmä na ich článok 12, ktorý je v rozpore s článkom 85 ods. 1 PZOZ. Komisia každopádne porušila článok 12 ods. 1a a 1b VVU, ktorý na účely vypočítania maximálnej doby zamestnávania zmluvného zamestnanca nedovoľuje kumulovať dobu trvania zmluvy na základe článku 3b PZOZ s dobou trvania zmluvy na základe článku 3a PZOZ.

Žalobkyňa okrem toho uvádza porušenie zásady zákazu diskriminácie, zásady správneho úradného postupu a zásady služobného záujmu.

____________