Language of document :

Talan väckt den 11 juni 2007 - Joseph mot kommissionen

(Mål F-54/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Anne Joseph (Damas, Syrien) (ombud: advokaten N. Lhoëst)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara sökandens anställningsavtal av den 20 juli 2006, såvitt det däri fastställs att avtalet gäller under 15 månader från och med den 16 oktober 2006 till och med den 15 januari 2008,

vid behov ogiltigförklara kommissionens uttryckliga beslut av den 13 februari 2007 att avslå det klagomål som sökanden den 20 oktober 2006 gett in enligt artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar ogiltigförklaring av sitt anställningsavtal som kontraktsanställd enligt artikel 3a i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (nedan kallade anställningsvillkoren), eftersom det däri fastställs att avtalet inte gäller under 3 år, utan under 15 månader. Detta bygger på dels kommissionens beslut av den 28 april 2004 om den maximala anställningstiden för icke fast anställd personal vid kommissionens tjänstegrenar, dels artikel 12 i de allmänna genomförandebestämmelserna om förfarandet vid anställning och användning av kontraktsanställda vid kommissionen (nedan kallade genomförandebestämmelserna).

Enligt sökanden är beslutet av den 28 april 2004, särskilt artikel 3, rättsstridigt, eftersom det strider mot artikel 85.1 första stycket i anställningsvillkoren. Beslutet är enligt artikel 1.2 i beslutet under alla omständigheter inte tillämpligt i detta fall, eftersom sökanden hade tilldelats viktiga arbetsuppgifter.

Sökanden gör vidare gällande att genomförandebestämmelserna är rättsstridiga, vilket särskilt gäller artikel 12, eftersom de strider mot artikel 85.1 i anställningsvillkoren. Kommissionen har under alla omständigheter åsidosatt artikel 12.1a och 12.1b i genomförandebestämmelserna, eftersom dessa innebär att det inte är tillåtet att, vid beräkningen av den maximala anställningstiden för en kontraktsanställd, lägga samman anställningstiden vid ett avtal enligt artikel 3b i anställningsvillkoren med anställningstiden vid ett avtal enligt artikel 3a i anställningsvillkoren.

Sökanden gör dessutom gällande att icke-diskrimineringsprincipen, principen om god förvaltningssed och principen om tjänstens intresse har åsidosatts.

____________