Language of document :

Sag anlagt den 16. juni 2007 - Collotte mod Kommissionen

(Sag F-58/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Pascal Collotte (Overijse, Belgien) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen om ikke at opføre sagsøgeren på listen over forfremmede fra A*11 til A*12 i "forfremmelsesåret 2006" og følgelig af afgørelsen om ikke at have forfremmet sagsøgeren, således som den blev offentliggjort i Meddelelser fra Administrationen nr. 55-2006 af 17. november 2006.

Kommissionen tilpligtes som erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk skade og for sagsøgerens forringede karrieremuligheder at betale et beløb på 25 000 EUR, idet der tages forbehold for en forhøjelse og/eller nedsættelse af beløbet under sagen.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, der er tidligere midlertidigt ansat, og som blev udnævnt til tjenestemand i lønklasse A*11 med virkning fra den 16. april 2004, efter at han havde bestået en intern udvælgelsesprøve, blev ikke anset for at være egnet til forfremmelse i forfremmelsesåret 2006, eftersom han ikke havde påvist, at han har evne til at arbejde på et tredje sprog, således som det kræves efter artikel 45, stk. 2, i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (herefter "vedtægten"), og da han ikke kunne benytte sig af den undtagelse, der er fastsat for tjenestemænd, der den 1. april 2006 havde optjent to års anciennitet inden for lønklassen.

Til støtte for sit søgsmål har sagsøgeren fremsat fire anbringender, hvoraf det første vedrører en tilsidesættelse af vedtægtens artikel 45 og den omstændighed, at administrationen har anlagt åbenlyse fejlskøn. Sagsøgeren har navnlig gjort gældende, at vedtægtens artikel 45, stk. 2, i henhold til overgangsbestemmelserne i artikel 11 i bilag XIII til vedtægten, ikke skulle have været anvendt i forfremmelsesåret 2006, så meget desto mere fordi gennemførelsesbestemelserne til denne bestemmelse først blev endelig udfærdiget i december 2006. Da sagøgeren først i august 2006 fik meddelelse om anvendelsen af den omhandlede bestemmelse i hans tilfælde, gøres det gældende, at han ikke har haft adgang til den uddannelse, der var nødvendig til, at han i tide kunne opnå kapacitet til at arbejde i et tredje sprog.

Det andet anbringende vedrører en tilsidesættelse af princippet om omsorgspligten og principperne om god forvaltningsskik og forsvarlig forvaltning, ligesom det gøres gældende, at der foreligger magtfordrejning. Sagsøgeren gør navnlig gældende, at administrationen ikke var berettiget til i sidste øjeblik at anvende vedtægtens artikel 45, stk. 2, i hans tilfælde.

Det tredje anbringende vedrører en tilsidesættelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og en tilsidesættelse af retssikkerhedsprincippet. Kommissionens tjenestegrene gav sagsøgeren præcise og overensstemmende løfter om, at det nye krav, der er fastsat i vedtægtens artikel 45, stk. 2, ikke fandt anvendelse i hans tilfælde.

Det fjerde anbringende vedrører en tilsidesættelse af princippet om ligebehandling af de ansatte, af forbuddet mod forskelsbehandling og af proportionalitetsprincippet. Sagsøgeren er blevet forfordelt i forhold til andre midlertidigt ansatte, der, efter de havde bestået en intern udvælgelsesprøve med henblik på fastansættelse, til forskel fra sagsøgeren allerede var blevet udnævnt til tjenestemænd pr. 1. april 2004.

____________