Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 15. jūnijā - Feral/Reģionu komiteja

(lieta F-59/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Pierre-Alexis Feral, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - M.-A. Lucas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Reģionu komiteja (RK)

Prasītāja prasījumi:

atcelt RK administrācijas direktora un ģenerālsekretāra 2006. gada 26. jūlija lēmumu atgūt summas, kas prasītājam pārskaitītas, piemērojot korekcijas koeficientu tai atalgojuma daļai, kas pārskaitīta uz Franciju laikā no 2003. gada marta līdz 2005. gada maijam;

atcelt RK administrācijas direktora 2006. gada 4. decembra lēmumu, ar kuru šī summa noteikta EUR 3 600,16 apmērā;

piespriest RK atlīdzināt prasītājam summu EUR 3 600,16 apmērā, pieskaitot nokavējuma procentus ar likmi 8 % gadā, skaitot no atgūšanas līdz pilnīgai samaksai;

piespriest RK samaksāt prasītājam summu, ko tam vajadzēja samaksāt, piemērojot korekcijas koeficientu tai atalgojuma daļai, ko vajadzēja pārskaitīt uz Franciju sākot no 2005. gada jūnija, pieskaitot nokavējuma procentus ar likmi 8 % gadā, skaitot no atgūšanas līdz pilnīgai samaksai;

piespriest RK no taisāmā sprieduma datuma atsākt pārskaitīt daļu no prasītāja atalgojuma uz Franciju, izmantojot šai valstij piemērojamo korekcijas koeficientu;

piespriest RK atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pirmais pamats attiecas uz Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu (turpmāk tekstā - "Civildienesta noteikumi") 85. panta, Noteikumu, ar ko nosaka nosacījumus Eiropas Kopienu ierēdņa atalgojuma daļas pārskaitīšanai (turpmāk tekstā - "kopējie noteikumi") 2. panta otrās daļas pēdējā ievilkuma un Administrācijas vadītāju 1992. gada 3. decembra secinājumu Nr. 204/92 2. un 4. punkta pārkāpumu. Prasītājs norāda, ka RK nebija tiesīga uzskatīt, ka prasītāja atalgojuma daļa nebija jāpārskaita uz viņa būvniecības krājkontu (turpmāk tekstā - "krājkonts") Francijā saskaņā ar Civildienesta noteikumu VII pielikuma 17. panta 2. punktu sakarā ar šī konta ierobežojuma atcelšanu, veicot pārskaitījumus uz depozīta kontu. It īpaši viņš apgalvo, ka kopējie noteikumi neprasa, lai pārskaitījumi atbilstu obligātajiem maksājumiem un ka ierobežojuma atcelšana atbilst pastāvīgai banku praksei saskaņā ar Francijas tiesisko regulējumu par krājkontiem, uz kuru ir izdarīta atsauce Administrācijas vadītāju secinājumos.

Otrais pamats attiecas uz Civildienesta noteikumu 85. panta pārkāpumu, jo RK ir uzskatījusi, ka attiecīgo pārskaitījumu neregularitāte bija tik acīmredzama, ka prasītājs to zināja vai viņam tas vismaz bija jāzina, ņemot vērā viņa jurista kvalifikāciju. Šajā sakarā prasītājs uzskata: i) ņemot vēra Administrācijas vadītāju secinājumus, viņa atvērtais krājkonts šķita atbilstošs kopējos noteikumos paredzētajam būvniecības krājkonta jēdzienam; ii) viņa veiktā ierobežojuma atcelšana šķita atbilstoša šādam regulējumam; iii) pēc 2003. gada decembrī un 2004. gada decembrī veiktajām pārbaudēm viņa lietas materiāli šķita pilnīgi un pareizi; iv) tā kā viņa pieeja personīgajiem lietas materiāliem bija ierobežota, viņam nebija iespējas iepazīties ar vajadzīgajiem dokumentiem, lai pārbaudītu pārskaitījumu regularitāti.

____________