Language of document :

Tožba, vložena 15. junija 2007 - Feral proti Odboru regij

(Zadeva F-59/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Pierre-Alexis Feral (Bruselj, Belgija) (zastopnik: M.-A. Lucas, odvetnik)

Tožena stranka: Odbor regij Evropske Unije (OR)

Predlogi tožeče stranke

odločba direktorja uprave in generalnega sekretarja OR z dne 26. julija 2006 o izterjavi zneskov, ki so tožeči stranki bili izplačanih na podlagi korekcijskega količnika pri nakazilu dela osebnih prejemkov v Francijo od marca 2003 do maja 2005, naj se razglasi za nično;

odločba direktorja uprave OR z dne 4. decembra 2006, s katero se je ta znesek določil na 3.600,16 EUR, naj se razglasi za nično;

OR naj se naloži povračilo zneska 3.600,16 EUR tožeči stranki, ki se poveča za zamudne obresti 8 % na letni ravni, in ki se štejejo od dneva izterjave do dneva celotnega izplačila;

OR naj se naloži plačilo zneska, ki bi mu ga bil moral plačati na podlagi korekcijskega koeficienta na del plače, ki bi moral biti prenesen v Francijo od junija 2005 dalje, povečanega za zamudne obresti 8 % na letni ravni, ki se štejejo od dneva izterjave do dneva celotnega izplačila,

OR naj se naloži ponovno izplačevanje, od datuma razglasitve sodbe, nakazila dela plače v Francijo s korekcijskim koeficientom, ki se uporablja za to državo;

OR naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi tožbeni razlog zadeva kršitev člena 85 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti (v nadaljevanju: kadrovski predpisi), člena 2, drugega pododstavka, zadnje alinee uredbe o podrobnih pravilih v zvezi z nakazilom dela osebnih prejemkov uradnikov Evropskih skupnosti (v nadaljevanju: uredba) in točk 2 in 4 sklepov vodij uprave št. 204/92 z dne 3. decembra 1992. Tožeča stranka trdi, da OR naj ne bi mogel meniti, da je nakazilo dela njegovih osebnih prejemkov, v smislu člena 17(2) Priloge VII kadrovskih predpisov, na varčevalni račun za stanovanjsko gradnjo v Francijo (v nadaljevanju: stanovanjski račun) z obrazložitvijo, da je zaradi nakazil na varčevalni račun, presegel najvišji znesek, ki ga je mogoče varčevati. Posebej poudarja, da uredba ne zahteva, da nakazila ustrezajo obveznim plačilom, in da je presežek najvišjega zneska ustrezal stalni bančni praksi v zvezi s francoskimi pravili za stanovanjski račun, na katero se sklicujejo sklepi vodij administracij.

Drugi tožbeni razlog zadeva kršitev člena 85 kadrovskih predpisov v zvezi s tem, da je OR meni, da je bila nerednost zadevnih nakazil tako očitna, da je tožeča stranka to vedela ali bi kot pravnik to morala vedeti. V zvezi s tem tožeča stranka navaja, da je: (i) glede na sklepe vodij uprave menila, da stanovanjski račun ustreza skupnostnemu pojmu stanovanjskega računa iz uredbe; (ii) menila, da je presežek najvišjega zneska v skladu s to uredbo; (iii) menila, da je njen spis po nadzoru v decembru 2003 in decembru 2004 popoln in pravilen; (iv) glede na omejen dostop do svojega spisa, ni mogla preveriti zadevnih listin za nadzor rednosti nakazil.

____________