Language of document :

Иск, предявен на 18 юни 2007 г. - Martin Bermejo / Комисия

(Дело F-60/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Joaquin Martin Bermejo (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се установи незаконосъобразността на Решението на Комисията от 28 април 2004 г., с което се приемат нови общи разпоредби по прилагането на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и при необходимост, незаконосъобразността на тези разпоредби от Правилника,

да се отмени Решението на Комисията от 27 септември 2006 г., с което се определя изчисляването на бонуса по прехвърлените от ищеца пенсионни права по пенсионната схема на общностните институции,

да се осъди ответната страна да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Ищецът се позовава на незаконосъобразността на общите разпоредби по прилагането на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица на Европейските общности, отнасящи се до прехвърлянето на пенсионни права1, доколкото правилото, формулирано в член 7, параграф 3, нарушава Регламент № 1103/97/ЕО на Съвета от 17 юни 1997 година относно определени разпоредби, отнасящи се до въвеждането на еурото2, както и принципа на равно третиране, така както Съдът на публичната служба ги тълкува в Решението си от 14 ноември 2006 г., по дело F-110/05 Chatziioannidou/Комисия (все още не публикувано в Recueil).

____________

1 - Административен бюлетин № 60-2004 от 9 юни 2004 г.

2 - ОВ L 162, стр. 1; Специално издание на български език за 2007 г., глава 10, том 1, стр. 81.