Language of document :

Sag anlagt den 18. juni 2007 - Martin Bermejo mod Kommissionen

(Sag F-60/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Joaquin Martin Bermejo (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Kommissionens beslutning af 28. april 2004 om vedtagelse af de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til 11 og 12 i bilag VIII til vedtægten er retsstridig, hvilket ligeledes om fornødent fastslås for så vidt angår disse vedtægtsbestemmelser.

Kommissionens afgørelse af 27. september 2006 annulleres, for så vidt som den fastsætter beregningen af godtgørelse for pensionsrettigheder, der af sagsøgeren er overført til fællesskabspensionsordningen.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren gør en retsstridighedsindsigelse gældende for så vidt angår de almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til vedtægten om overførsel af pensionsrettigheder 1, for så vidt som den i disse bestemmelsers artikel 7, stk. 3, fastsatte regel udgør en tilsidesættelse af Rådets forordning (EF) nr. 1103/97 af 17. juni 1997 om visse bestemmelser vedrørende indførelsen af euroen 2 samt ligebehandlingsprincippet, således som det, er blevet fortolket af Retten for EU-personalesager i dom af 14. november 2006, Chatziioannidou mod Kommissionen (sag F-100/05, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser).

____________

1 - Administrative meddelelser nr. 60-2004 af 9.6.2004.

2 - EFT L 162, s. 1.