Language of document :

18. juunil 2007 esitatud hagi - Martin Bermejo versus komisjon

(Kohtuasi F-60/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Joaquin Martin Bermejo (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.--N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tunnistada õigusvastaseks komisjoni 28. aprilli 2004. aasta otsus, millega võeti vastu personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uued üldised rakendussätted, ja vajadusel tunnistada need personalieeskirjade sätted õigusvastasteks;

tühistada komisjoni 27. septembri 2006. aasta otsus hageja pensioniõiguste ühenduste pensionisüsteemi ülekandmisel staažilisa arvutamise kohta;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja väidab, et personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 üldised rakendussätted, mis puudutavad pensioniõiguste ülekandmist1, on õigusvastased osas, milles artikli 7 lõikes 3 sätestatud reegli kohaldamisel rikutakse nõukogu 17. juuni 1997. aasta määrust (EÜ) nr 1103/97 teatavate euro kasutuselevõtuga seotud sätete kohta2, samuti Avaliku Teenistuse Kohtu 14. novembri 2006. aasta otsuses kohtuasjas F-100/05: Chatziioannidou vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata) tõlgendatud võrdse kohtlemise põhimõtet.

____________

1 - Haldusteataja nr 60-2004, 9.6.2004.

2 - EÜT L 162, 19.6.1997; ELT eriväljaanne 10/01, lk 81.