Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 18. jūnijā - Martin Bermejo/Komisija

(lieta F-60/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Joaquin Martin Bermejo, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

konstatēt, ka Komisijas 2004. gada 28. aprīļa lēmums par Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta jaunu vispārīgu izpildes noteikumu pieņemšanu, ir prettiesisks, kā arī, vajadzības gadījumā, ka šie Civildienesta noteikumi ir prettiesiski;

atcelt Komisijas 2006. gada 27. septembra lēmumu, ciktāl ar to ir aprēķinātas pensijas tiesības, ko prasītājs pārcēlis uz Kopienas iestāžu pensiju programmu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs atsaucas uz Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta vispārīgo izpildes noteikumu par pensijas tiesību pārcelšanu 1 prettiesiskumu, jo tā 7. panta 3. punkta norma ir pretrunā Padomes 1997. gada 17. jūnija Regulai (EK) Nr. 1103/97 par dažiem noteikumiem attiecībā uz eiro [euro] ieviešanu 2, kā arī uz vienlīdzīgas attieksmes principu, kā to interpretējusi Civildienesta tiesa 2006. gada 14. novembra spriedumā lietā F-100/05 Chatziioannidou/Komisija (Krājumā vēl nav publicēts).

____________

1 - 2004. gada 9. jūnija administratīvais izdevums [Informations administratives] Nr. 60-2004.

2 - OV L 162, 1. lpp.