Language of document :

Žaloba podaná dne 18. června 2007 - Bauch v. Komise

(Věc F-61/07)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Gerhard Bauch (Berlín, Německo) (zástupce: W. Uhlmann, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

uložit žalované, aby změnila své potvrzení ze dne 12. března 2003 v tom smyslu, že částka vyplacená žalobci není odchodným sloužícím jako finanční náhrada práva na důchod, a nepředstavuje proto starobní důchod nebo ekvivalent starobního důchodu, a podpůrně uložit žalované, aby žalobci vystavila další potvrzení;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce byl u Komise Evropských společenství zaměstnán jako dočasný zaměstnanec. Během této doby byl jako úředník tehdejšího Spolkového ministerstva hospodářství na neplacené dovolené. Ministerstvo snížilo starobní důchod žalobce z důvodu souběhu dávek důchodového zabezpečení s dávkami z mezistátního a nadstátního zabezpečení, protože Komise Evropských společenství vystavila žalobci potvrzení o vyplacení odchodného jako finanční náhrady práva na důchod.

Žalobce namítá chybnost tohoto potvrzení Komise spočívající v tom, že jako dočasný úředník nemohl z důvodu krátké doby výkonu služby získat nárok na důchod (články 77 až 84 služebního řádů úředníků), a proto byly žalobci pouze vráceny příspěvky odvedené do důchodového systému.

____________