Language of document :

Žaloba podaná 18. júna 2007 - Bauch/Komisia

(vec F-61/07)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Gerhard Bauch (Berlín, Nemecko) (v zastúpení: W. Uhlmann, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zaviazať žalovanú, aby zmenila svoje potvrdenie z 12. marca 2003 tak, že žalobcovi vyplatená suma nepredstavuje odchodné ako finančnú náhradu práva na dôchodok, a tým nepredstavuje starobný dôchodok ani dôchodok jemu rovnocenný, subsidiárne, vystaviť žalobcovi ďalšie potvrdenie,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca bol zamestnaný v Komisii Európskych spoločenstiev ako dočasný zamestnanec. Počas tohto obdobia bol ako úradník Spolkového ministerstva pre hospodárstvo na neplatenej dovolenke. Ministerstvo znížilo starobný dôchodok žalobcu z dôvodu súbehu dávok zo systému sociálneho zabezpečenia a dávok plynúcich z medzištátnych a nadštátnych predpisov, keďže Komisia Európskych spoločenstiev vystavila žalobcovi potvrdenie o vyplatení odchodného ako finančnej náhrady práva na dôchodok.

Žalobca namieta nesprávnosť tohto potvrdenia Komisie do tej miery, v akej dočasný zamestnanec z dôvodu krátkej doby výkonu služby nemohol nadobudnúť nároky na dôchodok (články 77 až 84 Služobného poriadku), a preto boli žalobcovi nahradené iba príspevky, ktoré odviedol do dôchodkovej poisťovne.

____________