Language of document :

Talan väckt den 18 juni 2007 - Gerhard Bauch mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål F-61/07)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Gerhard Bauch (Berlin, Tyskland) (ombud: advokaten W. Uhlmann)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden(a)s yrkanden

Sökanden(a) yrkar att personaldomstolen skall

förplikta kommissionen att ändra sitt intyg av den 12 mars 2007, i andra hand utfärda ett nytt intyg till sökanden, av vilket det skall framgå att det belopp sökanden erhöll i avgångsvederlag inte utbetalades för att kommissionen skulle fullgöra sin skyldighet att ge sökandens rätt till pension och därmed inte skall betraktas som pension eller som ett vederlag som motsvarar pension, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden var tillfälligt anställd vid Europeiska gemenskapernas kommission. Han var under denna period tjänstledig utan lön från sin tjänst som tjänsteman vid det dåvarande tyska ekonomiministeriet. Ministeriet sänkte sökandens pension eftersom han uppburit ersättning från mellan - och överstatliga myndigheter samtidigt som han fått ersättning från nationella myndigheter. Kommissionen hade nämligen intygat att avgångsvederlaget utbetalades för att kommissionen skulle fullgöra sin skyldighet att ge sökanden rätt till pension.

Sökanden anser att kommissionens intyg är felaktigt, eftersom sökanden inte kunde få någon rätt till pension som tillfälligt anställd (artikel 77-84 i tjänsteföreskrifterna) på grund av sin korta tjänstetid. Sökanden fick därför endast tillbaka vad han betalt in till pensionskassan.

____________