Language of document :

Sag anlagt den 20. juni 2007 - De Fays mod Kommissionen

(Sag F-62/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Chantal De Fays (Bruxelles, Belgien) (ved avocats P.-P. Gehuchten og Ph. Reyniers)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse af 16. marts 2007 om at afslå sagsøgerens udenretlige erstatningskrav.

Kommissionen tilpligtes at betale 25 000 EUR.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren havde indgivet en klage over ansættelsesmyndighedens afgørelse af 15. september 2006, hvorved hun blev tilkendt en beløb på blot 500 EUR som erstatning for den tort, hun havde lidt som følge af udfærdigelsen af hendes karriereudviklingsrapporter for årene 2003, 2004 og 2005. Ansættelsesmyndigheden afslog denne klage ved den anfægtede afgørelse.

Til støtte for sit søgsmål har sagsøgeren gjort gældende, at proceduren for udarbejdelse af de omhandlede rapporter har været urimeligt langstrakt, hvilket har fremkaldt usikkerhed med hensyn til hendes karriereudvikling. Desuden medfører den omstændighed, at det sårende og upassende indhold blev gentaget i rapporterne, at hun har krav på erstatning for tort. Kommissionen har ikke overholdt de forpligtelser, der påhviler den i kraft af princippet om beskyttelse af hendes menneskelige værdighed, princippet om god forvaltningsskik, omsorgsforpligtelsen og analogt i kraft af de fællesskabsbestemmelser, der gælder for chikane på arbejdspladsen 1.

____________

1 - Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5.7.2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning) (EFT L 204, s. 23); Rådets direktiv 2004/113/EF af 13.12.2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (EFT L 373, s. 37); Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/73/EF af 23.9.2002 om ændring af Rådets direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår (EFT L 269, s. 15).