Language of document :

Kanne 20.6.2007 - De Fays v. komissio

(Asia F-62/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Chantal De Fays (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajaja P.-P. Gehuchten ja asianajaja Ph. Reyniers)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

komission 16.3.2007 tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan ennen oikeudenkäyntiä esittämä korvausvaatimus, on kumottava

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 25 000 euroa

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja valitti nimittävän viranomaisen 15.9.2006 tekemästä päätöksestä, jolla hänelle myönnettiin 500 euron suuruinen korvaus henkisestä kärsimyksestä, joka hänelle oli aiheutunut vuosien 2003, 2004 ja 2005 arviointikierroksiin liittyvien, urakehitystä koskevien kertomusten laatimisen johdosta. Nimittävä viranomainen hylkäsi tämän valituksen riidanalaisella päätöksellä.

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi siihen, että kyseessä olevien urakehitystä koskevien kertomusten laatimismenettelyt ovat viivästyneet ja että ne luovat epävarmuuden tilan hänen urakehityksensä osalta. Lisäksi se, että kussakin näistä urakehitystä koskevista kertomuksista toistetaan väitetysti loukkaavia ja epäasianmukaisia asioita, aiheuttaa henkistä kärsimystä. Komissio ei ole noudattanut velvollisuuksia, jotka perustuvat ihmisarvon suojelun ja hyvän hallintotavan periaatteisiin, huolellisuusperiaatteeseen sekä analogisesti niihin yhteisön oikeuden säännöksiin, joita sovelletaan työpaikalla tapahtuvaan häirintään1.

____________

1 - Miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 5.7.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/54/EY (uudelleenlaadittu toisinto) (EUVL L 204, s. 23); miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla 13.12.2004 annettu neuvoston direktiivi 2004/113/EY (EUVL L 373, s. 37); miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa annetun neuvoston direktiivin 76/207/ETY muuttamisesta 23.9.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/73/EY (EYVL L 269, s. 15).