Language of document :

2007. június 20-án benyújtott kereset - De Fays kontra Bizottság

(F-62/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Chantal De Fays (Brüsszel, Belgium) (képviselők: P.-P. Gehuchten és Ph. Reyniers ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság 2007. március 16-i, a felperes kártérítésre vonatkozóan benyújtott panaszát elutasító határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot 25 000 euró megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes panaszt nyújtott be a kinevezésre jogosult hatóság 2006. szeptember 15-i határozata ellen, amely a 2003, 2004 és 2005-ös időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentés elfogadása miatt a felperest ért nem vagyoni kár megtérítése címén 500 euróra mérsékelt kártérítést állapított meg a felperes számára. A kinevezésre jogosult hatóság a megtámadott határozattal elutasította e panaszt.

Keresetének alátámasztására a felperes azzal érvel, hogy a szóban forgó szakmai előmeneteli jelentések elkészítése késett és a felperes előmenetelére nézve bizonytalan helyzetet teremtettek. Továbbá az előmeneteli jelentések állítólagos sértő és nem megfelelő tartalma nem vagyoni kárt okozott. A Bizottság nem tartotta tiszteletben az emberi méltóság megóvásának, a gondos ügyintézésnek, a gondoskodásnak reá háruló kötelezettségét és analógia útján, a munkahelyi zaklatásra vonatkozó közösségi rendelkezéseket.1

____________

1 - Az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i, a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló 2006/54/EK irányelve (átdolgozott szöveg) (HL L 204.,, 23. o.); a Tanács 2004. december 13-i, a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2004/113/EK irányelve (HL L 373., 37. o.); az Európai Parlament és a Tanács 2002. szeptember 23-i, a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló 76/207/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2002/73/EK irányelve (HL L 269., 15. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 255. o.)