Language of document :

Beroep ingesteld op 20 juni 2007 - De Fays / Commissie

(Zaak F-62/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Chantal De Fays (Brussel, België) (vertegenwoordiger: P.-P. Gehuchten en Ph. Reyniers, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 16 maart 2007 houdende afwijzing van verzoeksters administratieve klacht strekkende tot verkrijging van schadevergoeding;

veroordeling van de Commissie tot betaling van een bedrag van 25 000 EUR;

verwijzing van de Commissie in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekster had een klacht ingediend tegen het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) van 15 september 2006 waarbij haar een bedrag van 500 EUR was toegekend ter vergoeding van de immateriële schade die zij had geleden als gevolg van de opstelling van haar loopbaanontwikkelingrapporten over de jaren 2003, 2004 en 2005. Bij het bestreden besluit heeft het TABG die klacht afgewezen.

Tot staving van haar beroep stelt zij dat de procedures voor de opstelling van de betrokken loopbaanontwikkelingrapporten te laat zijn, waardoor zij in onzekerheid verkeert over de ontwikkeling van haar loopbaan. Bovendien heeft de herhaling in elk van die loopbaanontwikkelingrapporten van beweerdelijk kwetsende en ongepaste bewoordingen immateriële schade tot gevolg. De Commissie heeft niet voldaan aan de verplichtingen die op haar rusten krachtens de beginselen van bescherming van de menselijke waardigheid, behoorlijk bestuur, de zorgplicht en, mutatis mutandis, de gemeenschapsrechtelijke bepalingen die gelden voor intimidatie op de werkplek.1

____________

1 - Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking) (PB L 204, blz. 23); richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten (PB L 373, blz. 37); richtlijn 2002/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 tot wijziging van richtlijn 76/207/EEG van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen, en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden (PB L 269, blz. 15).