Language of document :

Talan väckt den 20 juni 2007 - De Fays mot kommissionen

(Mål F-62/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Chantal De Fays (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna P.-P. Gehuchten och Ph. Reyniers)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 16 mars 2007 om avslag på sökandens begäran om skadestånd under det administrativa förfarandet,

förplikta kommissionen att betala ett belopp om 25 000 euro, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden hade framställt ett klagomål mot tillsättningsmyndighetens beslut av den 15 september 2006, genom vilket hon beviljades ett skadestånd begränsat till 500 euro som ersättning för den ideella skada hon lidit till följd av de karriärutvecklingsrapporter som upprättats för henne för åren 2003, 2004 och 2005. Genom det angripna beslutet avslog tillsättningsmyndigheten klagomålet.

Sökanden gör till stöd för sin talan gällande att det tagit orimligt lång tid att upprätta de aktuella karriärutvecklingsrapporterna och att detta skapat en osäkerhet med avseende på utvecklingen av hennes karriär. Upprepningen i var och en av dessa karriärutvecklingsrapporter av ett påstått sårande och olämpligt innehåll har dessutom medfört en ideell skada. Kommissionen har inte iakttagit de skyldigheter som följer av principen om skydd för den personliga värdigheten, principen om god förvaltningssed, omsorgsplikten och, analogt, de gemenskapsrättsliga bestämmelser som är tillämpliga vid trakasserier på arbetsplatsen.1

____________

1 - Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning) (EUT L 204, s. 23), rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (EUT L 373, s. 37) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/73/EG av den 23 september 2002 om ändring av rådets direktiv 76/207/EEG om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor (EGT L 269, s. 15).