Language of document :

Иск, предявен на 28 юни 2007 г. - S/Европейски парламент

(Дело F-64/07)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: S (представители: R. Mastroianni и F. Ferraro, avvocati)

Ответник: Европейски парламент

Искания на ищеца

-    да се отмени Решение № 305747 на Европейския парламент от 29 март 2007 г. относно отхвърляне на жалбата,

-    да се отмени Решение на Европейския парламент от 27 юли 2006 г. относно преместване на ищеца в Брюксел и назначаването му за консултант [да се чете "съветник"] към Генерална дирекция "Информация",

-    да се отменят всички послужили за основание, предходни, паралелни, последващи и следователно свързани актове,

-    да се осъди Европейския парламент да поправи претърпяната в резултат на решението вреда, в размер на 400 000 EUR, или по-голям или по-малък размер, справедливо преценен от Съда на публичната служба,

да се осъди Европейски парламент да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът изтъква седем правни основания, които могат да бъдат обобщени както следва:

Решението за преместване било незаконосъобразно поради липса на мотиви относно причините, поради които Парламентът е решил да премести ищеца в седалището в Брюксел,

Решението за преместване, което предвижда преместване на отдалечено място на тежко болно лице, противоречало на основното право на здраве, прогласено в член 3, буква п), член 152 EО както и в член 35 от Хартата на Европейския съюз за основните права. Следвало е да се отдаде приоритет на закрилата на здравето на ищеца спрямо служебния интерес,

Парламентът нарушил задължението си за оказване на помощ, както и принципите на добро администриране, безпристрастност, прозрачност и правна сигурност. Институцията не била провела, преди да приеме мярката за преместване, подходящо разследване относно поведението, изразяващо се в тормоз, на който е бил подложен ищецът, както и не е преценила от медицинска гледна точка последствията на мярката за преместване върху здравето на заинтересованото лице,

Мярката за преместване, която по същността си представлявала една санкция, била необоснована и непропорционална с оглед на фактите, за които Парламентът упреква ищеца, още повече, че последният бил засегнат от тежка болест и се доближавал до възраст за пенсиониране,

Парламентът, като пропуснал да отдели особено внимание на положението на ищеца с оглед здравословното състояние на последния, нарушил принципите за забрана на дискриминация и за "neminem laedere",

Като е приел мярката за преместване, Парламентът използвал правомощията си, за да санкционира и да предизвика предсрочното прекратяване на служебното правоотношение, извършвайки по този начин злоупотреба с власт и нарушаване на процедурните правила, както и нарушение на членове 7 и 86 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности, както и на приложение IX от него,

На ищеца не била предоставена възможност да изложи своето становище относно оспорването решение за неговото преместване в Брюксел в нарушение на правото му на справедлив процес.

____________