Language of document :

Žaloba podaná dne 28. června 2007 - S v. Evropský parlament

(Věc F-64/07)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: S (zástupci: R. Mastroianni a F. Ferraro, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Evropského parlamentu č. 305747 ze dne 29. března 2007 o zamítnutí stížnosti;

zrušit rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. července 2006 o přeřazení do Bruselu a o jmenování poradcem generálního ředitele pro informatiku;

zrušit všechny domnělé, předcházející, souběžné a následné akty a akty jakkoli s nimi související;

uložit Evropskému parlamentu náhradu škody vzniklé v důsledku takového rozhodnutí ve výši 400 000 eur nebo ve vyšší nebo nižší výši, o které bude mít Soud za to, že je spravedlivá;

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobce uplatňuje sedm žalobních důvodů, které mohou být shrnuty následovně:

1.    rozhodnutí o přeřazení je protiprávní, jelikož v něm chybí odůvodnění týkající se skutečností, pro které se Parlament rozhodl převést žalobce do Bruselu;

2.    rozhodnutí o přeřazení obsahující přeložení vážně nemocné osoby do vzdáleného místa je v rozporu se základním právem na zdraví, uvedeným v čl. 3 písm. p) a článku 152 ES, jakož i v článku 35 Listiny základních práv Evropské unie. Ochrana zdraví žalobce musí převážit nad zájmy služby;

3.    Parlament porušil povinnost péče, jakož i zásady řádné správy, nestrannosti, transparentnosti a právní jistoty. Orgán totiž před přijetím opatření přeřazení neprovedl příslušné šetření týkající se nepřátelského chování vůči žalobci ani z lékařského hlediska nezhodnotil účinky takového opatření na zdraví dotyčného;

4.    opatření přeřazení, které v podstatě představuje sankci, je nesmyslné a nepřiměřené s ohledem na skutky, které Parlament přičítá žalobci, tím spíše, že je tento posledně uvedený postižen vážnou patologií a jeho věk se blíží důchodovému věku;

5.    Parlament, který nevěnoval zvláštní pozornost situaci žalobce z důvodu jeho zdraví, porušil zásady zákazu diskriminace a "neminem laedere";

6.    Parlament, který přijal opatření přeřazení, využil vlastní pravomoci, aby sankcionoval žalobce a způsobil předčasné ukončení jeho pracovního poměru, přičemž tak zneužil pravomoci a řízení, jakož i porušil články 7 a 86 služebního řádu úředníků Evropských společenství, jakož i přílohu IX tohoto řádu;

7.    žalobci nebylo umožněno, aby uplatnil své stanovisko k napadenému rozhodnutí o jeho přeřazení do Bruselu, přičemž došlo k porušení jeho práva obhajoby.

____________