Language of document :

28. juunil 2007 esitatud hagi - S versus Euroopa Parlament

(Kohtuasi F-64/07)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: S (esindajad: advokaadid R. Mastroianni ja F. Ferraro)

Kostja: Euroopa Parlament

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2007. aasta otsus nr 305747 kaebuse rahuldamata jätmise kohta;

tühistada Euroopa Parlamendi 27. juuli 2006. aasta otsus hageja Brüsselisse üleviimise ja tema nimetamise kohta teabepeadirektoraadi direktori nõunikuks;

tühistada kõik aluseks olnud, eelnenud, samaaegsed ja järgnevad mistahes moel seonduvad õigusaktid;

mõista Euroopa Parlamendilt hagejale nimetatud otsuse tulemusena tekkinud kahju eest välja hüvitis summas 400 000 eurot või Avaliku Teenistuse Kohtu poolt määratud suuremas või väiksemas summas;

mõista Euroopa Parlamendilt välja kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitab oma hagi toetuseks seitse väidet, mille võib kokku võtta järgmiselt:

1.    üleviimise otsus on ebaseaduslik, kuna kaalutlusi, miks parlament otsustas hageja Brüsselisse üle viia, ei ole põhjendatud;

2.    üleviimise otsus, millega raskesti haige isik viiakse üle kaugele, on vastuolus EÜ artikli 3 punktiga p ja artikliga 152 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 35. Hageja tervise eest hoolitsemist oleks tulnud pidada teenistuse huvidest olulisemaks;

3.    parlament rikkus hoolsuskohustust ning hea halduse, erapooletuse, läbipaistvuse ja õiguskindluse põhimõtteid. Enne üleviimise otsuse tegemist ei andnud institutsioon ühtegi juhist hageja kohta esitatud ebasoodsate seisukohtade suhtes ega lasknud uurida niisuguse üleviimise mõju huvitatud isiku tervisele meditsiinilisest seisukohast;

4.    üleviimise otsus, mis sisuliselt on karistus, on parlamendi poolt hagejale etteheidetavaid tegusid arvestades seda enam ebaõiglane ja ebaproportsionaalne, et hageja kannatab raske patoloogia all ja on pensionieelses eas;

5.    jättes arvesse võtmata hageja erilise tervisliku seisundi, rikkus parlament mittediskrimineerimise ja neminem laedere põhimõtteid;

6.    üleviimise otsust vastu võttes kasutas parlament oma pädevust selleks, et hagejat karistada ja ajendada teda teenistussuhet ennetähtaegselt lõpetama; sellega pani parlament toime võimu kuritarvitamise ja menetlusnormi rikkumise ning rikkus ka Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjade artikleid 7 ja 86 ning personalieeskirjade IX lisa;

7.    hagejale ei antud võimalust tema Brüsselisse üleviimise otsuse ettepaneku kohta oma seisukohti esitada, sellega rikuti tema kaitseõigusi.

____________