Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2007 r. - S przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

(Sprawa F-64/07)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: S (przedstawiciele: R. Mastroianni i F. Ferraro, avvocati)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji nr 305747 Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. oddalającej jego zażalenie;

stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. przenoszącej go do Brukseli i wyznaczającej go doradcą dyrektora generalnego ds. informacji;

stwierdzenie nieważności wszelkich aktów uprzednich, równoczesnych z lub następujących po i w jakikolwiek sposób związanych;

nakazanie Parlamentowi Europejskiemu naprawienia szkody powstałej wskutek wydania tej decyzji w wysokości 400 000 EUR lub innej kwoty, którą Sąd uzna za stosowną;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swej skargi skarżący podnosi siedem następujących zarzutów:

1. decyzja o przeniesieniu była niezgodna z prawem z uwagi na brak uzasadnienia przyczyn, dla których Parlament zadecydował o przeniesieniu skarżącego do siedziby w Brukseli;

2. decyzja o przeniesieniu go, oznaczająca przeniesienie poważnie chorej osoby do oddalonego miejsca była niezgodna z podstawowym prawem do ochrony zdrowia, o którym stanowi art. 3 lit. p) oraz art. 152 EC oraz art. 35 karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Ochrona zdrowia skarżącego winna mieć pierwszeństwo przed interesem służby;

3. Parlament naruszył obowiązek dbałości i zasady dobrej administracji, bezstronności, przejrzystości i pewności prawnej. Instytucja właściwie zaniedbała przeprowadzenia przed wydaniem decyzji o przeniesieniu skarżącego odpowiedniego dochodzenia w sprawie wrogiego nastawienia, z jakim skarżący się spotkał oraz w sprawie skutków takiej decyzji na jego zdrowie ocenionych z medycznego punktu widzenia;

4. decyzja o przeniesieniu go, będąca w istocie karą, była nieracjonalna i nieproporcjonalna w stosunku do spraw, za które Parlament obciąża go odpowiedzialnością szczególnie biorąc pod uwagę okoliczność jego poważnej choroby i wiek bliski emeryturze;

5. Parlament nie zwracając uwagi na szczególną sytuację zdrowotną naruszył zasadę równego traktowania i zasadę "neminem laedere" (nie szkodzić nikomu)

6. wydając decyzję o przeniesieniu go Parlament użył własnych prerogatyw by ukarać skarżącego i spowodować wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy przez co nadużył władzy i naruszył procedurę, a także naruszył art. 7 i art. 86 regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich oraz załącznik IX do niego;

7. skarżącemu nie umożliwiono wyrażenia swego punktu widzenia na zaskarżoną decyzję o przeniesieniu go do Brukseli, z naruszeniem jego prawa do obrony.

____________