Language of document :

Talan väckt den 28 juni 2007 - S mot Europaparlamentet

(Mål F-64/07)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: S (ombud: advokaterna R. Mastroianni och F. Ferraro)

Svarande: Europaparlamentet

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara Europaparlamentets beslut nr 305747 av den 29 mars 2007 att avslå klagomålet,

ogiltigförklara Europaparlamentets beslut av den 27 juli 2006 att förflytta tjänsten till Bryssel och att utnämna sökanden till rådgivare till generaldirektören för information,

ogiltigförklara samtliga rättsakter som antagits före eller efter nämnda beslut, eller som antagits till följd av eller har ett samband med dessa beslut,

förplikta Europaparlamentet att erlägga skadestånd på 400 000 EUR, eller det belopp som personaldomstolen fastställer, för den skada som sökanden lidit till följd av beslutet,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden åberopar sju grunder till stöd för sin talan. De kan sammanfattas enligt följande:

1.    Beslutet om förflyttning är rättsstridigt i den mån motiveringen avseende skälen för parlamentets beslut att förflytta sökanden till sätet i Bryssel var bristfällig.

2.    Beslutet om förflyttning, som innebär att en allvarligt sjuk person skall flytta till ett avlägset säte, är oförenligt med den grundläggande rätten till hälsoskydd som föreskrivs i artiklarna 3 p EG och 152 EG samt artikel 35 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Skyddet för sökandens hälsa borde ha haft företräde framför tjänstens intresse.

3.    Parlamentet har åsidosatt sin omsorgsplikt, principen om god förvaltningssed, principen om objektivitet, öppenhetsprincipen och rättssäkerhetsprincipen. Institutionen har nämligen underlåtit att, före beslutet om förflyttning, utreda de negativa attityder som sökanden utsatts för. Institutionen har inte heller undersökt de medicinska följder som beslutet kan medföra för sökandens hälsa.

4.    Beslutet om förflyttning, som utgör en sanktionsåtgärd, är orimligt och står inte i proportion till de omständigheter som parlamentet kritiserar sökanden för, särskilt som sökanden har en allvarlig sjukdom och är nära pensionsåldern.

5.    Parlamentet har inte fäst särskild vikt vid sökandens situation till följd av dennes hälsa. Det har därför åsidosatt icke-diskrimineringsprincipen och principen om neminem laedere.

6.    Genom att anta beslutet om förflyttning har parlamentet utnyttjat sin befogenhet för att vidta sanktionsåtgärder mot sökanden och framkalla att sökandens anställningsförhållande avbryts i förtid. Parlamentet har härigenom överträtt sin befogenhet, åsidosatt bestämmelser om förfarandet, artiklarna 7 och 86 i tjänsteföreskrifterna samt bilaga IX till tjänsteföreskrifterna.

7.    Sökanden har inte getts tillfälle att framföra sin åsikt avseende beslutet att förflytta honom till Bryssel, vilket utgör ett åsidosättande av har rätt till försvar.

____________