Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 5 юли 2007 г. - Dethomas / Комисия

(Дело F-93/06)1

(Публична служба - Бивш временно нает служител - Назначаване в качеството на длъжностно лице - Изменение на Правилника от 1 май 2004 г. - Член 32, алинея трета от Правилника - Присъждане на стъпка)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Bruno Dethomas (Рабат, Мароко) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: първоначално V. Joris и H. Kraemer, впоследствие H. Kraemer)

Предмет

Отмяна на решение на Комисията от 11 януари 2005 г. за назначаване на ищеца, временно нает служител със степен A1*14, стъпка 8, като длъжностно лице на Европейските общности на срок за изпитване, доколкото с посоченото му се присъжда степен A*14, стъпка 2.

Диспозитив

Отменя решението на Комисията от 11 януари 2006 г., доколкото с последното на г-н Dethomas, в качеството му на ръководител на делегацията на Комисията в Кралство Мароко, се присъжда степен A*14, стъпка 2.

Осъжда Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 237, 30. 9. 2006 г., стр..22