Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 5 lipca 2007 r. - Dethomas przeciwko Komisji

(Sprawa F-93/06)1

(Służba publiczna - Były członek personelu tymczasowego - Powołanie na urzędnika - Zmiana regulaminu pracowniczego z dniem 1 maja 2004 r. - Artykuł 32 akapit trzeci regulaminu pracowniczego - Przyznanie stopnia)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bruno Dethomas (Rabat, Maroko) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: V. Joris, H. Kraemer, następnie H. Kraemer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 11 stycznia 2006 r. powołującej skarżącego, członka personelu tymczasowego w grupie zaszeregowania A*14 stopień 8, na urzędnika Wspólnot Europejskich na okres próbny, zaszeregowującej go do grupy zaszeregowania A*14 stopień 2.

Sentencja wyroku

Stwierdzona zostaje nieważność decyzji Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 11 stycznia 2006 r. w zakresie, w jakim dotyczy ona zaszeregowania B. Dethomasa, szefa Delegacji Komisji w Królestwie Maroka, do grupy zaszeregowania A*14 stopień 2.

Kosztami zostaje obciążona Komisja Wspólnot Europejskich.

____________

1 - Dz.U. C 237 z 30.9.2006, s. 22