Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 5. júla 2007 - Dethomas/Komisia

(vec F-93/06)1

(Verejná služba - Bývalý dočasný zamestnanec - Vymenovanie za úradníka - Zmena služobného poriadku 1. mája 2004 - Článok 32 ods. 3 služobného poriadku - Prehodnotenie zaradenia do platovej triedy)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Bruno Dethomas (Rabat, Maroko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: pôvodne V. Joris a H. Kraemer, neskôr H. Kraemer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie z 11. januára 2006, ktorým žalobca, dočasný zamestnanec zaradený do platovej triedy A*14, platového stupňa 8, bol vymenovaný za úradníka Európskych spoločenstiev v skúšobnej dobe v rozsahu, v akom stanovuje jeho zaradenia do platovej triedy A*14, platového stupňa 2

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev z 11. januára 2006, ktorým bol pán Dethomas vymenovaný za úradníka Európskych spoločenstiev v skúšobnej dobe ako vedúci delegácie Komisie v Maroku, sa zrušuje v rozsahu, v akom stanovuje jeho zaradenie do platovej triedy A*14, platového stupňa 2.

2.    Komisia Európskych spoločenstiev je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 237, 30.9.2006, s. 22.