Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 1. února 2007 - Tsarnavas v. Komise

(Věc F-125/05)1

("Úředníci - Povýšení - Srovnávací přezkum zásluh úředníků různých služeb - Návrh na náhradu škody - Přípustnost - Přiměřená lhůta - Odměna advokáta - Postup před zahájením soudního řízení - Nemajetková újma")

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Vassilios Tsarnavas (Atény, Řecko) (zástupce: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: C. Berardis-Kayser a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak návrh žalobce na zrušení rozhodnutí Komise ze dne 1. dubna 2005 a ze dne 7. října 2005 o zamítnutí jeho žádostí směřujících k získání náhrady majetkové a nemajetkové újmy utrpěné v rámci hodnotících období 1998 a 1999, a jednak uložení žalované zaplacení náhrady vyčíslené ex aequo et bono na 72 000 eur za utrpěnou majetkovou a nemajetkovou újmu.

Výrok rozsudku

Komisi Evropských společenství se ukládá zaplatit V. Tsarnavasovi částku 3 000 eur z titulu náhrady nemajetkové újmy.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Komise Evropských společenství ponese vlastní náklady řízení a třetinu nákladů vynaložených V. Tsarnavasem.

V. Tsarnavas ponese dvě třetiny vlastních nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 60, 11.3.2006, s. 54.