Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 1 februari 2007 - Tsarnavas / Commissie

(Zaak F-125/05)1

(Ambtenaren - Bevordering - Vergelijking van verdiensten van ambtenaren van verschillende diensten - Vordering tot schadevergoeding - Ontvankelijkheid - Redelijke termijn - Honoraria van advocaat - Precontentieuze procedure - Immateriële schade)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Vassilios Tsarnavas (Athene, Griekenland) (vertegenwoordiger: N. Lhoëst, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, vordering tot nietigverklaring van de besluiten van de Commissie van 1 april 2005 en 7 oktober 2005 houdende afwijzing van de verzoeken om vergoeding van de materiële en immateriële schade die verzoeker in het kader van de bevorderingsronden 1998 en 1999 heeft geleden en, anderzijds, vordering tot veroordeling van verweerster tot betaling van een vergoeding voor de geleden materiële en immateriële schade die ex aequo et bono op 72 000 EUR wordt geraamd

Dictum

De Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt veroordeeld tot betaling aan Tsarnavas van een bedrag van 3 000 EUR ter vergoeding van zijn immateriële schade.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen zal haar eigen kosten dragen en één derde van de kosten van Tsarnavas.

Tsarnavas zal twee derde van zijn eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 60 van 11.3.2006, blz. 54.