Language of document :

Žaloba podaná dne 22. prosince 2006 - Pascual García v. Komise

(Věc F-145/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: César Pascual García (Madrid, Španělsko) (zástupci: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí generálního ředitele JRC-Joint Research Centre Komise Evropských společenství (JRC) ze dne 7. dubna 2006, oznámené žalobci dne 17. dubna 2006, v rozsahu, v němž odmítlo jeho kandidaturu týkající se pracovního místa, na které se vztahuje oznámení o volném pracovním místě COM/2005/2969 - B/3/B*11 - JRC.I.04 - IHCP - Ispra, a doplnilo poznámku do rezervního seznamu výběrového řízení EPSO/B/23/041 informující útvary Komise o tom, že žalobce nesplňuje požadavky uvedeného výběrového řízení;

pokud bude třeba, zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) Komise ze dne 22. září 2006, oznámené žalobci dne 13. listopadu 2006 o zamítnutí jeho stížnosti č. R/400/06;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, úspěšný uchazeč otevřeného výběrového řízení EPSO/B/23/04, nebyl JRC přijat do zaměstnání, jelikož se generální ředitel JRC domnívá, že nesplňuje požadavky tohoto výběrového řízení.

Ve své žalobě žalobce uplatňuje, že napadené rozhodnutí: i) je stiženo zneužitím řízení v rozsahu, v němž neoprávněně změnilo posouzení jeho titulů a diplomů a jeho zkušenosti učiněné výběrovou komisí, a to aniž by tato výběrová komise provedla zjevně nesprávné posouzení; ii) porušuje rámec legality stanovený v oznámení o výběrovém řízení; iii) je stiženo zjevným nesprávným posouzením, jakož i závažným nedostatkem odůvodnění z důvodu jeho nelogické povahy; iv) porušuje zásadu ochrany legitimního očekávání.

Podpůrně napadené rozhodnutí podle žalobce porušuje zásadu rovného zacházení. V případě, že by porušení této zásady vyplývalo z ustanovení oznámení o výběrovém řízení, by toto oznámení mělo být prohlášeno za protiprávní ve smyslu článku 241 ES.

____________

1 - Oznámení o otevřeném výběrovém řízení EPSO/B/23/04 pro vytvoření seznamu technických zaměstnanců vhodných na přijetí (B 5/B 4) v oblastech výzkumu a techniky (Úř. věst. C 81 A, 31.3.2004, s. 17).