Language of document :

22. detsembril 2006 esitatud hagi - Pascual García versus komisjon

(Kohtuasi F-145/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: César Pascual García (Madriid, Hispaania) (esindajad: advokaadid B. Cortese ja C. Cortese)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC-Joint Research Centre) peadirektori 7. aprilli 2006. aasta otsus, millest hagejale teatati 17. aprillil 2006, ja seda osas, milles hageja kandidatuuri ei võetud arvesse vaba ametikoha teadaandes KOM/2005/2969 - B/3/B*11 - JRC.I.04 - IHCP - Ispra märgitud ametikohale kandideerimisel ning lisati märkus konkursi EPSO/B/23/041 reservnimekirja, milles teavitati komisjoni teenistusi, et hageja ei vasta selle konkursi läbimiseks nõutavatele tingimustele;

vajadusel tühistada komisjoni ametisse nimetava asutuse 22. septembri 2006. aasta otsus, millest hagejale teatati 13. novembril 2006, ja millega jäeti rahuldamata tema kaebus nr R/400/06;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejat, kes oli avaliku konkursi EPSO/B/23/04 võitja, ei võetud tööle Teadusuuringute Ühiskeskusesse, kuna selle asutuse peadirektor leidis, et hageja ei vasta nimetatud konkursi läbimiseks nõutavatele tingimustele.

Oma hagis väidab hageja, et vaidlustatud otsuse puhul i) on rikutud menetluse korda, kuna selles on meelevaldselt muudetud konkursikomisjoni poolt tema kvalifikatsiooni tõendavatele dokumentidele ja töökogemusele antud hinnangut, kuigi konkursikomisjon ei olnud teinud ilmselget hindamisviga; ii) on rikutud konkursiteadaandega ette nähtud õiguslikku raamistikku; iii) on tehtud ilmselge hindamisviga ning jäetud esitamata põhjendused, kuna otsus on laadilt ebaloogiline; iv) on rikutud õiguspärase ootuse kaitse põhimõtet.

Teise võimalusena väidab hageja, et vaidlustatud otsusega on rikutud võrdse kohtlemise põhimõtet. Kui seda põhimõtet on rikutud konkursiteadaande sätetes, tuleb see teadaanne tunnistada õigusvastaseks EÜ artikli 241 mõttes.

____________

1 - Teadaanne avaliku konkursi EPSO/B/23/04 kohta uurimis- ja tehnikavaldkonnas tehniliste töötajate (B5/B4) reservnimekirja koostamiseks (ELT C 81 A, 31.3.2004, lk 17).