Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 22. decembrī - Pascual García pret Komisiju

(lieta F-145/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: César Pascual García, Madride (Spānija) (pārstāvji - B. Cortese un C. Cortese, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Kopienu Komisijas Apvienotā pētniecības centra (JRC) ģenerāldirektora 2006. gada 7. aprīļa lēmumu, kas prasītājam paziņots 2006. gada 17. aprīlī, ciktāl tajā nav ņemta vērā prasītāja kandidatūra amatam, kas attiecas uz paziņojumu par konkursu COM/2005/2969 - B/3/B*11 - JRC.I.04 - IHCP - Ispra, un EPSO/B/23/04 1 konkursa rezerves sarakstā pievienota piezīme, informējot Komisijas dienestus, ka prasītājs neatbilst minētā konkursa nosacījumiem;

vajadzības gadījumā atcelt Komisijas iecēlējinstitūcijas 2006. gada 22. septembra lēmumu, kas prasītājam paziņots 2006. gada 13. novembrī, ar ko noraidīta viņa sūdzība Nr. R/400/06;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, atklātā konkursa EPSO/B/23/04 uzvarētājs, netika pieņemts darbā JRC, jo JRC ģenerāldirektors uzskatīja, ka viņš neatbilst šā konkursa nosacījumiem.

Savā prasībā prasītājs apgalvo, ka apstrīdētais lēmums: i) nav spēkā procedūras ļaunprātīgas izmantošanas dēļ, nepamatoti sagrozot viņa kvalifikācijas un pieredzes vērtējumu, ko sniegusi atlases komisija, nepieļaujot acīmredzamu kļūdu vērtējumā; ii) pārkāpj paziņojuma par konkursu tiesiskuma ietvarus; iii) nav spēkā acīmredzamas kļūdas vērtējumā dēļ, kā arī būtiska pamatojuma trūkuma dēļ, jo tas nav loģisks; iv) pārkāpj tiesiskās paļāvības principu.

Pakārtoti, pēc prasītāja domām, apstrīdētais lēmums pārkāpj vienlīdzīgas attieksmes principu. Ja šā principa pārkāpums izrietētu no paziņojuma par konkursu noteikumiem, tie būtu jāatzīst par nelikumīgiem EKL 241. panta izpratnē.

____________

1 - Paziņojums par atklātu konkursu EPSO/B/23/04 tehnisku aģentu (B 5/B 4) rezerves saraksta izveidošanai pētījumu un tehniskajā jomā (OV C 81 A, 31.03.2004., 17. lpp.).