Language of document :

Beroep ingesteld op 22 december 2006 - Pascual García / Commissie

(Zaak F-145/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: César Pascual García (Madrid, Spanje) (vertegenwoordigers: B. Cortese en C. Cortese, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van het op 17 april 2006 aan verzoeker betekende besluit van de directeur-generaal van het JRC-Joint Research Centre van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (JRC) van 7 april 2006, voor zover daarbij zijn sollicitatie naar de post betreffende kennisgeving van vacature COM/2005/2969 - B/3/B*11 - JRC.1.04 - IHCP - Ispra niet in aanmerking is genomen en aan de reservelijst van vergelijkend onderzoek EPSO/B/23/041 een opmerking is toegevoegd, waarbij de diensten van de Commissie ervan op de hoogte werden gesteld dat verzoeker niet voldeed aan de voorwaarden van dit vergelijkend onderzoek;

voor zover nodig, nietigverklaring van het 13 november 2006 aan verzoeker betekende besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) van de Commissie van 22 september 2006 houdende afwijzing van zijn klacht R/400/06;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker, die is geslaagd voor algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/B/23/04, is door het JRC niet aangeworven, aangezien hij volgens de directeur-generaal van het JRC niet voldeed aan de voorwaarden voor dit vergelijkend onderzoek.

In zijn beroep stelt verzoeker dat het bestreden besluit: i) misbruik van procedure vormt, aangezien daarbij de beoordeling van zijn diploma's en ervaring door de jury van dit vergelijkend onderzoek ten onrechte is gewijzigd, en dit zonder dat de jury blijk heeft gegeven van een kennelijk onjuiste beoordeling; ii) in strijd is met het door de aankondiging van vergelijkend onderzoek bepaalde wettigheidkader; iii) een kennelijk onjuiste beoordeling en, wegens het onlogische karakter ervan, een ernstig motiveringsgebrek bevat; iv) in strijd is met het beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen.

Subsidiair stelt verzoeker dat het bestreden besluit inbreuk maakt op het beginsel van gelijke behandeling. Indien de schending van dit beginsel voortvloeit uit de bepalingen van de aankondiging van vergelijkend onderzoek, moet deze onwettig worden verklaard in de zin van artikel 241 EG.

____________

1 - Aankondiging van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/B/23/04 voor de vorming van een reserve voor de aanwerving van technisch beambten (B 5/B 4) voor de werkgebieden onderzoek en techniek (PB C 81A van 31 maart 2004, blz. 17).