Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2006 r. - Pascual García przeciwko Komisji

(Sprawa F-145/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: César Pascual García (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: B. Cortese i C. Cortese, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji dyrektora generalnego JRC-Joint Research Centre Komisji Wspólnot Europejskich (JRC) z dnia 7 kwietnia 2006 r., zakomunikowanej skarżącemu w dniu 17 kwietnia 2006 r. odrzucającej kandydaturę skarżącego na stanowisko objęte ogłoszeniem o wakacie COM/2005/2969 - B/3/B*11 - JRC.I.04 - IHCP - Iskra i wprowadzającej wzmiankę na liście rezerwowej laureatów konkursu EPSO/B/23/04 1 informującą służby Komisji, że skarżący nie spełnia warunków kwalifikacyjnych konkursu;

w razie potrzeby uchylenie decyzji organu powołującego Komisji z dnia 22 września 2006 r., zakomunikowanej skarżącemu w dniu 13 listopada 2006 r., oddalającej wniesione przez skarżącego zażalenie nr R/400/06;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, będący laureatem konkursu otwartego EPSO/B/23/04, nie został zatrudniony przez JRC, ponieważ dyrektor generalny JRC uznał, że skarżący nie spełnia warunków kwalifikacyjnych konkursu.

Wnosząc niniejszą skargę skarżący podnosi, że zaskarżona decyzja i) została wydana z naruszeniem procedury, ponieważ w niedopuszczalny sposób zmienia ocenę zdolności i doświadczenia zawodowego skarżącego dokonaną przez komisje konkursową, mimo iż komisja nie popełniła żadnego oczywistego błędu w ocenie; ii) narusza ramy legalności określone przez ogłoszenie o konkursie; iii) zawiera oczywisty błąd w ocenie oraz poważny brak uzasadnienia, ponieważ jest ono nielogiczne; iv) narusza zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań.

Ewentualnie skarżący podnosi, że zaskarżona decyzja narusza zasadę równego traktowania. Jeżeli naruszenie tej zasady wynika z postanowień ogłoszenia o konkursie skarżący jest zdania, że należy stwierdzić jego niezgodność z prawem na podstawie art. 241 WE.

____________

1 - Ogłoszenie o konkursie otwartym EPSO/B/23/04 mającym na celu utworzenie rezerwy pracowników służb technicznych (B 5/B 4) w dziedzinie nauki i techniki (Dz.U. C 81 A z 31.3.2004, str. 17).