Language of document :

Žaloba podaná 22. decembra 2006 - Pascual García/Komisia

(vec F-145/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: César Pascual García (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie generálneho riaditeľa JRC - Joint Research Centre Komisie Európskych spoločenstiev (JRC) zo 7. apríla 2006 oznámené žalobcovi 17. apríla 2006 v rozsahu, v akom nevzalo do úvahy jeho kandidatúru týkajúcu sa pracovného miesta uvedeného v oznámení o výberovom konaní na voľné pracovné miesto COM/2005/2969 - B/3/B*11 - JRC.I.04 - IHCP - Ispra a v zozname úspešných uchádzačov vo výberovom konaní EPSO/B/23/041 uviedlo poznámku, v ktorej služby Komisie informuje o tom, že žalobca nespĺňa podmienky pre účasť v tomto výberovom konaní,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu Komisie z 22. septembra 2006, ktoré bolo žalobcovi oznámené 13. novembra 2006 a ktorým bola jeho sťažnosť č. R/400/06 zamietnutá,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca - úspešný uchádzač vo výberovom konaní EPSO/B/23/04 nebol JRC prijatý do zamestnania, keďže generálny riaditeľ JRC sa domnieval, že nespĺňa podmienky účasti vo výberovom konaní.

Vo svojej žalobe žalobca tvrdí, že napadnuté rozhodnutie: i) je postihnuté zneužitím konania, pretože nesprávne zmenilo posúdenie jeho kvalifikácie a skúseností výberovou komisiou a to bez toho, aby sa táto komisia dopustila zjavne nesprávneho posúdenia; ii) porušilo právny rámec stanovený v oznámení o výberovom konaní; iii) je postihnuté zjavne nesprávnym posúdením, ako aj vážnym nedostatkom odôvodnenia z dôvodu jeho nelogickosti; iv) porušilo zásadu ochrany legitímnej dôvery.

Subsidiárne podľa žalobcu napadnuté rozhodnutie porušilo zásadu rovnosti zaobchádzania. Za predpokladu, že porušenie tejto zásady vyplýva z ustanovení oznámenia o výberovom konaní, toto oznámenie musí byť vyhlásené za nezákonné.

____________

1 - Oznámenie o výberovom konaní EPSO/B/23/04 za účelom vytvorenia skupiny úspešných uchádzačov o pracovné miesta technických zamestnancov (B 5/B 4) vo výskumnej a technickej oblasti (Ú. v. ES C 81 A, 31.3.2004, s. 17).