Language of document :

Иск, предявен на 11 декември 2006 г. - Michael Alexander Speiser / Европейски парламент

(Дело F-146/06)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Michael Alexander Speiser (New-Isenburg, Германия) [представител: F. Theumer]

Ответник: Европейски парламент

Искания на ищеца

да се отхвърли решение № 115521 от 11 септември 2006 г. на ответника по жалбата на ищеца от 31 март 2006 г., подадена въз основа на член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица за изплащане на "expatriation allowance" (надбавка за експатриране);

да се задължи ответникът да изплати на ищеца "expatriation allowance" (надбавка за експатриране) по член 4, параграф 1, буква "а" от Приложение VІІ на Правилника за длъжностните лица със задна дата, считано от 3 октомври 2005 г.;

да се осъди ответникът да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Ищецът, който на 3 октомври 2005 г. започнал работа в качеството си на срочно нает служител ("Beamter auf Zeit") във фракцията на EНП-ЕД, се оплаква от отхвърлянето на молбата му за получаване на надбавка за експатриране. Той счита, че е предоставил документите, необходими за получаване на надбавката, и че отговаря на всички условия.

____________