Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2006 r. - Speiser przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-146/06)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Michael Alexander Speiser (Neu-Isenburg, Niemcy) (przedstawiciel: F. Theumer)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji strony pozwanej nr 115521 z dnia 11 września 2006 r. oddalającej zażalenie skarżącego z dnia 31 marca 2006 r. wniesione w oparciu o art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego w przedmiocie przyznania dodatku zagranicznego;

zobowiązanie strony pozwanej do wypłaty dodatku zagranicznego w oparciu o art. 4 ust. 1 lit. a) załącznika VII do regulaminu pracowniczego ze skutkiem wstecznym od dnia 3 października 2005 r.;

obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, który w dniu 3 października 2005 r. objął funkcję członka personelu tymczasowego w grupie politycznej PPE-ED, kwestionuje oddalenie jego wniosku o wypłatę dodatku zagranicznego. Jego zdaniem dostarczył on wymagane dowody i zaświadczenia dla przyznania mu tego dodatku i spełnił wszystkie ku temu przesłanki.

____________