Language of document :

Žaloba podaná 11. decembra 2006 - Speiser/Parlament

(vec F-146/06)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Michael Alexander Speiser (Neu-Isenburg, Nemecko) (v zastúpení: F. Theumer, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobcu

-    zrušiť rozhodnutie žalovaného z 11. septembra 2006 č. 115521 proti sťažnosti žalobcu z 31. marca 2006 podľa článku 90 ods. 2 Staff Regulations (Služobného poriadku) týkajúcej sa poskytovania "expatriation allowance" (príspevku na expatriáciu),

zaviazať žalovaného, aby vyplatil žalobcovi "expatriation allowance" podľa článku 4 ods. 1 písm. a) prílohy VII Staff regulations so spätnou účinnosťou od 3. októbra 2005,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, ktorý začal vykonávať svoju službu ako "dočasný zamestnanec" politickej skupiny ELS-ED 3. októbra 2005, napadol zamietnutie svojej žiadosti o príspevok na expatriáciu. Je presvedčený, že predložil všetky doklady a písomnosti, ktoré je potrebné predložiť pre uplatnenie nároku na príspevok, a splnil všetky predpoklady.

____________