Language of document :

Sag anlagt den 12. januar 2007 - Matos Martins mod Kommissionen

(Sag F-2/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: José Carlos Matos Martins (Bruxelles, Belgien) (ved avocat M.-A. Lucas)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af den af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) trufne afgørelse af 27. februar 2006 om fastsættelse af sagsøgerens resultater ved stopprøverne for kontraktansatte EU 25.

Annullation af den af EPSO og/eller udvælgelseskomitéen trufne afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren i databasen over ansøgere, som bestod stopprøverne.

Annullation af det efterfølgende udvælgelsesarbejde.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet fremført to anbringender.

Med det første led i det første anbringende har sagsøgeren anført, at sværhedsgraden og den krævede beståelseskarakter for stopprøverne, og navnlig sværhedsgraden af edb-prøven for ansøgerne i stillingsgruppe IV, blev fastsat i forhold til antallet af ansøgere, med henblik på at nå frem til et forud fastsat antal beståede ansøgere, mens de burde have været fastsat udelukkende i forhold til de krav, der stilles med hensyn til arbejdsopgaverne for de ledige stillinger.

Med det andet led i dette anbringende har sagsøgeren anført, at stopprøvernes indhold blev fastsat for hver stillingsgruppe ved et vilkårligt valg inden for en base med spørgsmål på forskellige niveauer, mens prøvernes indhold burde have været det samme for alle ansøgerne inden for samme stillingsgruppe, eller i det mindste burde have været fastsat ved et vilkårligt valg inden for en base af spørgsmål på samme niveau.

Det andet anbringende er, at der er sket tilsidesættelse af forpligtelsen til gennemsigtighed, af begrundelsespligten for afgørelser, der indeholder et klagepunkt, af reglen om aktindsigt i Kommissionens dokumenter samt af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning. Sagsøgeren har anført, at han ikke fik fremsendt de spørgsmål, han blev stillet, og at den af EPSO fremførte begrundelse for dette afslag er åbenbart faktisk ukorrekt og retligt utilladelig. Navnlig gælder dels, at vedtægtens bilag III, som fastsætter, at udvælgelseskomitéens arbejde er fortroligt, ikke finder anvendelse i det foreliggende tilfælde, dels at fremsendelsen af spørgsmålene var nødvendig henset til den tvivl og de forbehold, som EPSO selv samt den paritetiske udvælgelseskomité ytrede med hensyn til prøvernes gyldighed.

____________