Language of document :

12. jaanuaril 2007 esitatud hagi - Matos Martins versus komisjon

(Kohtuasi F-2/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: José Carlos Matos Martins (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat M.-A. Lucas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) 27. veebruari 2006. aasta otsus, millega kinnitati EL 25 lepinguliste töötajate eelvaliku eksamite tulemused;

tühistada EPSO ja/või konkursikomisjoni otsus, millega hagejat ei kantud eelvaliku eksami läbinud kandidaatide andmebaasi;

tühistada valikuprotseduuri järgnevad etapid;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitab oma hagi toetuseks kaks väidet:

Esimese väite esimeses osas väidab hageja, et eelvaliku eksamite raskusaste ja positiivse tulemuse saavutamiseks vajalik lävi, eelkõige IV tegevusüksuse kandidaatide matemaatilise testi raskusaste, määrati kindlaks sõltuvalt kandidaatide arvust, nii et tulemuseks oleks ette kindlaksmääratud arv edukaid konkursi läbinud kandidaate, kuigi need oleks tulnud kindlaks määrata üksnes lähtuvalt nõuetest, mida eeldab töö täidetavatel ametikohtadel.

Sama väite teises osas väidab hageja, et eelvaliku eksamite sisu määrati iga tegevusüksuse jaoks erineva raskusega küsimuste komplektide hulgast kindlaks juhusliku valikuga, kuigi eksamite sisu oleks pidanud ühe ja sama tegevusüksuse kandidaatide jaoks olema sama või vähemalt oleks see tulnud kindlaks määrata juhusliku valikuga sama tasemega küsimuste komplektide hulgast.

Teine väide tugineb asjaolule, et rikutud on läbipaistvalt toimimise kohustust, põhjendamiskohustust, üldsuse juurdepääsuõigust komisjoni dokumentidele ning õiguspärase ootuse kaitse põhimõtet. Hageja väidab, et talle ei edastatud talle esitatud küsimusi ning EPSO poolt teavitamisest keeldumise kohta esitatud põhjendused olid faktide osas ilmselgelt ebatäpsed ning õiguslikult vastuvõetamatud. Eelkõige ei ole käesoleval juhul esiteks kohaldatav personalieeskirjade lisa III, mis näeb ette konkursikomisjoni töö salajasuse, ning teiseks oli küsimuste edastamine hädavajalik, arvestades nii EPSO enda kui ühise konkursikomisjoni poolt eksamite kehtivuse osas väljendatud kahtlusi ja vastuväiteid.

____________