Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 12 stycznia 2007 r. - Matos Martins przeciwko Komisji

(Sprawa F-2/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: José Carlos Matos Martins (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: M.-A. Lucas, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji Urzędu Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (EPSO) z dnia 27 lutego 2006 r. określającej wyniki skarżącego z testów kwalifikacyjnych dla pracowników kontraktowych UE25;

uchylenie decyzji EPSO lub komisji konkursowej o nieumieszczeniu skarżącego w banku danych kandydatów, którzy zdali testy kwalifikacyjne;

stwierdzenie nieważności późniejszych czynności podjętych w ramach postępowania w sprawie naboru;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi skarżący podnosi dwa zarzuty.

W ramach pierwszej części zarzutu pierwszego skarżący podnosi, że poziom trudności testów kwalifikacyjnych i liczba osób, które go zdały, a w szczególności poziom trudności testu numerycznego dla kandydatów w grupie funkcyjnej IV, został określony ze względu na liczbę kandydatów tak, aby zdała go określona ich liczba, podczas gdy wybór tych kandydatów powinien był nastąpić wyłącznie w oparciu o wymogi dotyczące konkretnych wakujących stanowisk.

W ramach drugiej części zarzutu pierwszego skarżący podnosi, że treść testu kwalifikacyjnego dla każdej grupy funkcyjnej była określona przypadkowo: pytania pochodziły ze zbioru pytań o różnym stopniu trudności, mimo iż stopień trudności pytań dla wszystkich kandydatów należących do tej samej grupy funkcyjnej powinien być taki sam. Skarżący jest zdania, że pytania przydzielane losowo powinny przynajmniej pochodzić ze zbioru o tym samy stopniu trudności.

Zarzut drugi dotyczy naruszenia obowiązku przejrzystości, obowiązku uzasadnienia niekorzystnej decyzji, uregulowania o publicznym dostępie do dokumentów Komisji oraz zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań. Skarżący podnosi, że pytania zadane mu w ramach konkursu nie zostały mu następnie udostępnione i względy, na które w uzasadnieniu odmowy powołał się EPSO, są oczywiście błędne i prawnie niedopuszczalne. W szczególności zastosowania nie znajduje załącznik III do regulaminu pracowniczego, który przewiduje, że postępowanie przeprowadzane przez komisję konkursową jest tajne, Ponadto w związku z wątpliwościami i zastrzeżeniami wyrażonymi przez EPSO oraz parytetową komisję konkursową w kwestii zgodności testów z prawem udostępnienie pytań stało się nieodzowne.

____________