Language of document :

Žaloba podaná 12. januára 2007 - Matos Martins/Komisia

(vec F-2/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: José Carlos Matos Martins (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) z 27. februára 2006 stanovujúce výsledky žalobcu v predbežných testoch na miesta zmluvných zamestnancov EU 25,

zrušiť rozhodnutie EPSO a/alebo výberovej komisie o nezaradení žalobcu do databázy uchádzačov, ktorí boli úspešní v predbežných testoch,

zrušiť následné úkony výberového konania,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca uvádza na podporu svojej žaloby dva dôvody.

V prvej časti svojho prvého žalobného dôvodu žalobca uvádza, že stupeň obtiažnosti a prah úspešnosti predbežných testov, a najmä stupeň obtiažnosti numerického testu uchádzačov funkčnej skupiny IV bol stanovený s ohľadom na počet uchádzačov tak, aby sa dosiahol vopred stanovený počet úspešných uchádzačov, hoci mal byť stanovený iba s ohľadom na požiadavky pre výkon pracovných funkcií obsadzovaných pracovných miest.

V druhej časti tohto žalobného dôvodu žalobca uvádza, že obsah predbežných testov bol stanovený pre každú funkčnú skupinu náhodným výberom základu otázok rozdielnej úrovne napriek tomu, že mal byť rovnaký pre všetkých uchádzačov tej istej funkčnej skupiny alebo prinajmenšom mal byť stanovený náhodným výberom v rámci základu otázok rovnakej úrovne.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení povinnosti transparentnosti, povinnosti odôvodnenia rozhodnutí spôsobujúcich ujmu, pravidla prístupu verejnosti k dokumentom Komisie, ako aj zásady legitímnej dôvery. Žalobca uvádza, že mu neboli oznámené otázky, ktoré mu boli položené, a že dôvody, ktorými EPSO odôvodňuje svoje odmietnutie poskytnúť informácie, sú zjavne skutkovo nepresné a právne neprípustné. Obzvlášť jednak príloha III služobného poriadku stanovujúca neverejnosť prác výberovej komisie nebola v tomto prípade uplatniteľná a jednak bolo potrebné otázky oznámiť vzhľadom na samotné pochybnosti a výhrady, ktoré samotný EPSO, ako aj spoločný výberový výbor uviedli, pokiaľ ide o platnosť skúšok.

____________