Language of document :

Tožba, vložena 12. januarja 2007 - Matos Martins proti Komisiji

(Zadeva F-2/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: José Carlos Matos Martins (Bruselj, Belgija) (Zastopnik: M.-A. Lucas, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Odločba Evropskega urada za izbor osebja (EPSO) z dne 27. februarja 2005, s katero so bili sprejeti rezultati tožeče stranke na predizbirnih preizkusih za pogodbene uslužbence EU 25 naj se razglasi za nično;

odločbo EPSO in/ali izbirne komisije, da se tožeče stranke ne vpiše v podatkovno bazo kandidatov, uspešnih na predizbirnih preizkusih, naj se razglasi za nično;

nadaljnje stopnje izbirnega postopka naj se razglasi za nične;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka se v utemeljitev tožbe sklicuje na dva tožbena razloga.

Tožeča stranka v prvem delu prvega tožbenega razloga trdi, da sta bila stopnja zahtevnosti in prag za uspeh na predizbirnih preizkusih, zlasti zahtevnost računskega preizkusa kandidatov za funkcionalno skupino IV, določena glede na število kandidatov, tako da je bilo število uspešnih kandidatov določeno vnaprej, medtem ko bi moralo biti določeno izključno glede na zahtevnost nalog razpoložljivih delovnih mest.

Tožeča stranka v drugem delu istega tožbenega razloga zatrjuje, da je bila vsebina predizbirnih preizkusov za vsako funkcionalno skupino določena naključno iz baze vprašanj različne zahtevnosti, čeprav naj bi bila vsebina preizkusov za vse kandidate funkcionalnega sklopa ista, oziroma naj bi bila vprašanja izbrana naključno iz baze vprašanj enake zahtevnosti.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na kršitev zagotavljanja preglednosti, obveznosti obrazložitve odločb, ki posegajo v položaj, pravila dostopa javnosti do dokumentov Komisije, ter načela varstva zaupanja v pravo. Tožeča stranka zatrjuje, da ji vprašanja, ki so ji bila zastavljena, niso bila posredovana in da so razlogi, s katerimi je EPSO utemeljil zavrnitev dostopa do podatkov, očitno nenatančni in nedopustni. Zlasti naj Priloga III h Kadrovskim predpisom, ki določa zaupnost dela komisije, v tem primeru ne bila uporabna, posredovanje vprašanj pa naj bi postalo nujno zaradi dvomov in zadržkov, ki sta jih glede veljavnosti preizkusov izrazila tako sam EPSO kot tudi paritetna izbirna komisija.

____________