Language of document :

Talan väckt den 12 januari 2007 - Matos Martins mot kommissionen

(Mål F-2/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: José Carlos Matos Martins (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten M.-A. Lucas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det beslut som Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO) fattade den 27 februari 2006 om att fastställa sökandens resultat på de förberedande urvalsproven för kontraktsanställda UE 25,

ogiltigförklara EPSO:s och/eller uttagningskommitténs beslut att inte registrera sökanden i databasen med sökanden som klarat de förberedande urvalsproven,

ogiltigförklara det fortsatta uttagningsförfarandet, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden åberopar två grunder till stöd för sin talan.

Som första del i den första grunden görs det gällande att svårighetsgraden och antalet poäng för att klara de förberedande urvalsproven, särskilt svårighetsgraden på det numeriska provet, för sökanden i tjänstegrupp IV, fastställts utifrån antalet sökanden på ett sätt som lett till att antalet godkända sökande fastställts i förväg. Sökanden gör gällande att detta borde ha fastställts endast utifrån vad som krävs för de tjänster som skall tillsättas.

Som andra del i den första grunden görs det gällande att innehållet i de förberedande urvalsproven för varje tjänstegrupp fastställts genom ett slumpmässigt urval bland ett antal frågor med olika svårighetsgrad. Sökanden gör gällande att innehållet i dessa prov istället borde ha varit det samma för samtliga sökanden inom samma tjänstegrupp, eller att det åtminstone borde ha fastställts genom ett slumpmässigt urval bland frågor med samma svårighetsgrad.

Som andra grund görs det gällande att kommissionen åsidosatte kravet på insyn, skyldigheten att motivera beslut som går någon emot, regeln om allmänhetens tillgång till kommissionens handlingar och principen om skydd för berättigade förväntningar. Sökanden gör gällande att han inte fått tillgång till de frågor som ställts och att de skäl som EPSO angett för att motivera detta är uppenbart felaktiga i sak och inte godtagbara rättsligt sett. Bilaga III i tjänsteföreskrifterna som handlar om att uttagningskommitténs arbete skall vara hemligt är inte tillämplig i detta mål. Att bereda tillgång till de frågor som ställts är vidare enligt sökanden helt nödvändigt, mot bakgrund av att EPSO och den partssammansatta uttagningskommittén ställt sig tvekande till om proven är att anse som giltiga.

____________