Language of document :

Иск, предявен на 18 януари 2007 г. - Moschonaky / FEACVT

(Дело F-3/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Chrysanthe (Ballybrack, Ирландия) [представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, адвокати]

Ответник: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (FEACVT)

Искания на ищеца

да се отмени решението на директора на FEACVT, с което се отказва командироването на ищцата за участие в събранието на 30 и 31 март 2006 г. на асамблеята на комитетите на персонала на агенциите;

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на своя иск, ищцата изтъква главно, че отхвърляйки молбата ѝ за командировка за участие в събранието на 30 и 31 март 2006 г. на асамблеята на комитетите на персонала на агенциите, FEACVT е нарушила членове 24б и 9, параграф 3 от Правилника, както и член 1, алинея шеста от приложение 2 към Правилника, които установяват свободата на сдружаване и синдикално представителство, консултативната и управленска роля на комитета на персонала и забраната изпълнението на функциите на членовете на комитета на персонала да бъде в тяхна вреда.

Освен това, ищцата твърди, че е налице нарушение на член 110, параграф 4 от Правилника и на член 126 от Условията за работа на другите служители. Според нея, от тези разпоредби произтича задължението за редовни консултации между администрациите на институциите и агенциите с участието на комитетите на персонала, за да се осигури еднакво прилагане на правилника.

Ищцата твърди, че оспорваното решение нарушава, също така, принципа на доброто управление.

____________